Bli dyrefagarbeider

Empty space, drag to resize
Nå kan de som jobber i dyrenæringen få fagbrev i dyrefaget. Dette er noe vi har lengtet etter og jobbet mot siden 2008. 
Som dyrefagarbeider jobber man med ivaretakelse av dyr innenfor mange bransjer og virksomheter. Det omfanger stell, omsorg og håndtering av dyrene. 
I 2024 vil de første elevene fra videregående skole i dyrefag bli dyrefagarbeidere med fagbrev. De har fullført 2 år på skole og 2 år i lære. 
Det er også andre måter å bli dyrefagarbeider:
 • fagbrev på jobb
 • praksiskandidatordning


Fagbrev på jobb er en ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. For mer info udir.no.

Praksiskandidatordning er for voksne som har jobbet lenge innenfor fagområdet. Det kreves minimum 5 års allsidig arbeidserfaring som skal dokumenteres og godkjennes av fylket. Gjennom realkompetansevurdering eller godkskriving av praksis kan du får redusert tiden (5 år). Deler av videregående skole kan også godskrives. Ta kontakt med fylket ditt for å finne ut om arbeidserfaringen din er lang nok og bred nok til å gå denne veien. For mer info udir.no.

Alle må ta den skriftlige eksamen i dyrefag og deretter melde seg opp til fagprøven. Dersom du ikke går på videregåendeskole er du privatist i dyrefag og du melder deg opp til "privatisteksamen", se lengre ned på siden for mer info.

Vårt formål med Dyrefag AS er å kunne veilede, støtte og utdanne de som ikke går på videregående skole, men ønsker å bli dyrefaglært.

Vi har ansatte som har tatt og bestått den første dyrefageksamen (3.juni 2022) og de skal opp til fagprøven i høst.
Hvis du ønsker å stille godt forberedt til eksamen anbefaler vi vårt eksamensforberedende kurs. La oss hjelpe deg og veilede i hvordan denne prosessen fungerer.
Dersom du ønsker mer faglig påfyll anbefaler vi å ta kurset i kombinasjon med vår dyrefagutdanning, les mer om den her.
Utdanningsdirektoratet (UDIR)

Informasjon om dyrefag fra Udir

Fagrelevans og sentrale verdier
Kjerneelement
Kompetansemål

Udir beskriver dyrefagets fagrelevans og sentrale verdier:

Vg3 dyrefaget handler om å drive næring med opplevelser, tjenester og produkt tilknyttet dyr og dyrehold, utenfor tradisjonell landbruksproduksjon. Faget skal forberede lærlingene på å levere kvalitet til oppdragsgivere og kunder, og gi sikkerhet for dyrevelferd og folkehelse. Faget skal videre gi samfunnet tilgang på tjenester og produkt som dekker behov hos alt fra private dyrehold til viktige samfunnsfunksjoner med dyr. Faget skal også utdanne omstillingsdyktige lærlinger som dekker behovet dyrenæringen har for kompetent arbeidskraft, og som møter krav forvaltningen stiller til kompetanse i arbeid med dyr.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg3 dyrefaget skal bidra til å utvikle engasjert lærlinger som møter natur, dyr og menneske med respekt, forståelse og etisk bevissthet. Faget skal bidra til å utvikle nysgjerrige lærlinger som ser muligheter for samarbeid, verdiskaping og nytenkning i dyrefaget. Faget skal også bidra til kunnskap om pliktene og rettene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og om betydingen av trepartsamarbeidet, hvor arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter jobber sammen for å utvikle et bedre arbeidsliv.
Empty space, drag to resize

Udir beskriver kjerneelement i dyrefaget:

Dyrevelferd og dyrehelse
Kjerneelementet dyrevelferd og dyrehelse handler om respekt for dyr, de individuelle behovene og egenverdien til dyret og om artskunnskap, biologi og adferd. Det handler om valg som fremmer helse og velferd, forebygger helse- og adferdsproblem og tilrettelegger for at dyr opplever mestring av eget miljø. Kjerneelementet handler også om samspill mellom dyr og mennesker, formidling til og veiledning av ulike målgrupper og samarbeid med ulike aktører med dyrefaglig kompetanse. Kjerneelementet handler videre om sammenhengen mellom dyrevelferd og forvaltning, regelverk, folkehelse og behovene i næringen.

Dyr i næring
Kjerneelementet dyr i næring handler om å drive næring som dekker behovene hos alt fra private dyreholdere til viktige samfunnsfunksjoner med dyr. Kjerneelementet handler også om opplevelser, tjenester og produkt til oppdragsgivere og kunder med dyr og dyrehold for nytte og trivsel. Det innebærer å drifte og vedlikeholde, å kommunisere, å yte kundeservice, å samarbeide og å ta hensyn til krav og forventninger i dyrenæringene. Videre handler kjerneelementet om å tilpasse leveransene til markedet og om å skape verdier, utvikling og lønnsomhet i dyrenæringene.

Sikkerhet og kvalitet
Kjerneelementet sikkerhet og kvalitet handler om å ivareta helsen og sikkerheten til menneske og dyr. Det handler om rutiner, førstehjelp og forebyggende arbeid i håndtering av levende dyr. Videre handler kjerneelementet om å kvalitetssikre virksomheten, om smittevern og hygiene og om standarder og regelverk som sikrer kvaliteten på prosesser og produkt. Sikkerhet og kvalitet handler også om egen rolle i et arbeidsmiljø og om samarbeid med fagpersoner, tilsynsmyndigheter og forvaltning.

Kompetansemål knyttet til dyrefaget:

 • planlegge, vurdere, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i dyrenæringer
 • tilby tjenester og produkt rette mot målgrupper i dyrenæringer
 • drifte og vedlikeholde dyreanlegg, lokaler og innredning
 • vurdere, selektere, trene og forberede dyr for ulike miljø, bruksområder og aktiviteter
 • vurdere og gjennomføre stell, fôring og pleie av dyr
 • vurdere faktorer som påvirker prestasjoner, helse og adferd til dyr
 • vurdere, utføre og grunngi tiltak som fremmer prestasjoner, helse og velferd til dyr, og som forebygger helse- og adferdsproblem
 • vurdere, utfor og grunngi tiltak ved sykdom og skade på dyr i samarbeid med andre yrkesgrupper, vurdere skadeomfang og utfor førstehjelp på dyr og menneske
 • håndtere redde og aggressive dyr på en måte som varetar sikkerhet, dyrevelferd og -helse
 • reflektere over og nytte dyrevelferdsindikatorer og prinsippet om minste inngrep
 • observere og beskrevet artstypiske og individuelle behov, allmenntilstand og helse- og atferdsavvik
 • benytte journaler og andre dokumentasjonsverktøy i dyrenæringer etter gjeldende standarder og regelverk
 • nytte diagnostiske og yrkesrelevante verktøy og metoder i dyrenæringer
 • redegjøre faktorer som påvirker økonomi, kundetilfredshet, arbeidsmiljø og kvalitet, og gjennomføre og grunngi forbedringstiltak
 • arbeid på en sikker måte, vurdere risiko og iverksette tiltak for å redusere risiko
 • avdekke behovene til kunden og grunngi anbefalinger
 • kommunisere med og veilede ulike målgrupper i dyrefaglige temaer og yte profesjonell kundeservice
 • tilrettelegge miljø, trening og veiledning for godt samspill mellom dyr og menneske
 • velge, benytte og tilpasse utstyr, verktøy og materialer, og utføre vedlikehold
 • arbeider i samsvar med og grunngi smittevern og hygieniske og ergonomiske prinsipp
 • arbeider i samsvar med rutiner, kvalitetssystem, standarder, regelverk og forvaltningskrav, og beskrive offentlige forvaltningsorgan på området
 • vurdere egen praksis og kompetanse, og samarbeide med dyrehelsepersonell og andre yrkesgrupper
 • arbeid etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og redegjøre pliktene og rettene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren
Hva du bør vite som privatist

Privatisteksamen

Eksamen
Eksamensdagen

Jeg ønsker å melde meg opp til privatisteksamen, hva nå?

Påmelding

Meld deg opp til den skriftlige eksamen via det fylket du ønsker å gjennomføre eksamen i.
Fylkene har forskjellige datoer for når de åpner for påmelding og forskjellige systemløsninger for påmelding:


Fristen for påmelding til:
 • høsteksamen er 15. september
 • våreksamen er 1. februar

Eksamensgebyr

Priser for eksamen 2022
Gebyret er 1 217 kroner per eksamen for fag der du ikke
 • har standpunkt og/eller eksamenskarakter
 • bestått (karakter 1) som elev eller privatist


Gebyret er 2 435 kroner per eksamen for fag du allerede har bestått som elev eller privatist.

Eksamensforberedelse

Oppgavene til eksamen tar utgangspunkt i en eller flere situasjonsbeskrivelser og vil i sin helhelt være knyttet til de tre kjerneelementene i faget: dyrevelferd og dyrehelse, dyr i næring og sikkerhet og kvalitet. I tillegg kan noen av oppgavene være knyttet til de tverrfaglige temaene i læreplanen.

Tips:
 • Les deg godt opp på informasjonen ovenfor (fagrelevans og sentrale verdier, kjerneelement, og kompetansemål).
 • Sjekk ut og øv deg på tidligere eksamensoppgaver (udir)
 • Sjekk ut eksamensveiledningen

Eksamensdagen - gjør deg kjent med reglene

Praktisk info

 • Eksamen varer i 5 timer
 • Heldigital

Logg inn via portalen ditt fylke bruker for å se:
 • eksamensskole (skolen som arrangerer eksamen)
 • dato og tidspunkt for eksamen
 • rom/bygning eksamen avholdes i
 • adresse til sted

Praktisk info
 • møt opp i god tid før eksamen starter
 • husk gyldig legitimasjon (lenke)
 • husk PC/nettbrett og ladekabel
 • ta med skrivesaker for å fylle ut skjema
 • husk å ta med noe mat og drikke

Heldigital

Den skriftlige eksamen i dyrefaget (DYR3103) er heldigital som betyr:
 • ikke mulig å levere eksamensbesvarelsen på papir
 • du har ansvar for å ha med egen datamaskin eller nettbrett med tastatur
 • datamaskinen må ha siste versjon av en av disse nettleserne:
 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari

Hjelpemidler

Med hjelpemidler menes alle kilder og verktøy, både fysiske og digitale, du kan benytte deg av for å besvare eksamen, for eksempel egne notater, bøker, lovlige nettsider eller ordbøker.

Dyrefageksamen er i kategorien "eksamen med begrenset tilgang til internett". Den har følgende unntak eller begrensninger:
 • Du har ikke lov til å kommunisere med andre under eksamen, inkludert samskriving, chat eller lignende. 
 • Du har ikke tilgang til åpent internett, men du kan bruke et begrenset antall nettsider (vigo.no). 

Sjekk ut våre kurstilbud

Eksamensforberedende kurs

5 000 kr
For deg som skal ta privatisteksamen i Dyrefag via fylkeskommunen, og ønsker veiledning og støtte.
Dette er et halvårsløp - gjør deg klar til eksamen i høsten 2022 eller til våren 2023.
Kombiner med Dyrefagutdanning og få 50% avslag på dette kurset - se alle kombinasjoner.
Kurset inneholder:
 • 3 Videoleksjoner
 • 3  Q&A på Teams
 • Infoskriv om eksamen
 • Eksempeloppgaver
 • Eksamensbesvarelser og karakter

Nettbasert og eksamensforberedende kurs

21000   18 500 kr
I denne pakken får du Dyrefagutdanning - Nettbasert pluss eksamensforberedende kurs. Du får ett omfattende tilbud og god tid til forberedelse.
Dette er et helårsløp - gjør deg klar til eksamen våren 2023.

Denne pakken inneholder:
 • Videoleksjoner
 • Q&A på Teams
 • Infoskriv om eksamen
 • Eksempeloppgaver
 • Eksamensbesvarelser og karakter
 • Alt innhold fra Dyrefagutdanning - Nettbasert

"Studiegruppe" og eksamensforberedende kurs

18 000 kr
Denne pakken inneholder Fjellanger Hundesenter sin "studiegruppe" fra i fjor og vårt eksamensforberedende kurs.
Dette er et halvårsløp - gjør deg klar til eksamen i høsten 2022.

Denne pakken inneholder:
 • 27 + 3 Videoleksjoner
 • 3  Q&A på Teams
 • Infoskriv om eksamen
 • Eksempeloppgaver
 • Eksamensbesvarelser og karakter