Informasjon om dyrefag

Fagrelevans og sentrale verdier
Kjerneelement
Kompetansemål

Udir beskriver dyrefagets fagrelevans og sentrale verdier:

Vg3 dyrefaget handler om å drive næring med opplevelser, tjenester og produkt tilknyttet dyr og dyrehold, utenfor tradisjonell landbruksproduksjon. Faget skal forberede lærlingene på å levere kvalitet til oppdragsgivere og kunder, og gi sikkerhet for dyrevelferd og folkehelse. Faget skal videre gi samfunnet tilgang på tjenester og produkt som dekker behov hos alt fra private dyrehold til viktige samfunnsfunksjoner med dyr. Faget skal også utdanne omstillingsdyktige lærlinger som dekker behovet dyrenæringen har for kompetent arbeidskraft, og som møter krav forvaltningen stiller til kompetanse i arbeid med dyr.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg3 dyrefaget skal bidra til å utvikle engasjert lærlinger som møter natur, dyr og menneske med respekt, forståelse og etisk bevissthet. Faget skal bidra til å utvikle nysgjerrige lærlinger som ser muligheter for samarbeid, verdiskaping og nytenkning i dyrefaget. Faget skal også bidra til kunnskap om pliktene og rettene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og om betydingen av trepartsamarbeidet, hvor arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter jobber sammen for å utvikle et bedre arbeidsliv.
Empty space, drag to resize

Udir beskriver kjerneelement i dyrefaget:

Dyrevelferd og dyrehelse
Kjerneelementet dyrevelferd og dyrehelse handler om respekt for dyr, de individuelle behovene og egenverdien til dyret og om artskunnskap, biologi og adferd. Det handler om valg som fremmer helse og velferd, forebygger helse- og adferdsproblem og tilrettelegger for at dyr opplever mestring av eget miljø. Kjerneelementet handler også om samspill mellom dyr og mennesker, formidling til og veiledning av ulike målgrupper og samarbeid med ulike aktører med dyrefaglig kompetanse. Kjerneelementet handler videre om sammenhengen mellom dyrevelferd og forvaltning, regelverk, folkehelse og behovene i næringen.

Dyr i næring
Kjerneelementet dyr i næring handler om å drive næring som dekker behovene hos alt fra private dyreholdere til viktige samfunnsfunksjoner med dyr. Kjerneelementet handler også om opplevelser, tjenester og produkt til oppdragsgivere og kunder med dyr og dyrehold for nytte og trivsel. Det innebærer å drifte og vedlikeholde, å kommunisere, å yte kundeservice, å samarbeide og å ta hensyn til krav og forventninger i dyrenæringene. Videre handler kjerneelementet om å tilpasse leveransene til markedet og om å skape verdier, utvikling og lønnsomhet i dyrenæringene.

Sikkerhet og kvalitet
Kjerneelementet sikkerhet og kvalitet handler om å ivareta helsen og sikkerheten til menneske og dyr. Det handler om rutiner, førstehjelp og forebyggende arbeid i håndtering av levende dyr. Videre handler kjerneelementet om å kvalitetssikre virksomheten, om smittevern og hygiene og om standarder og regelverk som sikrer kvaliteten på prosesser og produkt. Sikkerhet og kvalitet handler også om egen rolle i et arbeidsmiljø og om samarbeid med fagpersoner, tilsynsmyndigheter og forvaltning.

Kompetansemål knyttet til dyrefaget:

 • planlegge, vurdere, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i dyrenæringer
 • tilby tjenester og produkt rette mot målgrupper i dyrenæringer
 • drifte og vedlikeholde dyreanlegg, lokaler og innredning
 • vurdere, selektere, trene og forberede dyr for ulike miljø, bruksområder og aktiviteter
 • vurdere og gjennomføre stell, fôring og pleie av dyr
 • vurdere faktorer som påvirker prestasjoner, helse og adferd til dyr
 • vurdere, utføre og grunngi tiltak som fremmer prestasjoner, helse og velferd til dyr, og som forebygger helse- og adferdsproblem
 • vurdere, utføre og grunngi tiltak ved sykdom og skade på dyr i samarbeid med andre yrkesgrupper, vurdere skadeomfang og utfor førstehjelp på dyr og menneske
 • håndtere redde og aggressive dyr på en måte som varetar sikkerhet, dyrevelferd og -helse
 • reflektere over og nytte dyrevelferdsindikatorer og prinsippet om minste inngrep
 • observere og beskrevet artstypiske og individuelle behov, allmenntilstand og helse- og atferdsavvik
 • benytte journaler og andre dokumentasjonsverktøy i dyrenæringer etter gjeldende standarder og regelverk
 • nytte diagnostiske og yrkesrelevante verktøy og metoder i dyrenæringer
 • redegjøre faktorer som påvirker økonomi, kundetilfredshet, arbeidsmiljø og kvalitet, og gjennomføre og grunngi forbedringstiltak
 • arbeid på en sikker måte, vurdere risiko og iverksette tiltak for å redusere risiko
 • avdekke behovene til kunden og grunngi anbefalinger
 • kommunisere med og veilede ulike målgrupper i dyrefaglige temaer og yte profesjonell kundeservice
 • tilrettelegge miljø, trening og veiledning for godt samspill mellom dyr og menneske
 • velge, benytte og tilpasse utstyr, verktøy og materialer, og utføre vedlikehold
 • arbeider i samsvar med og grunngi smittevern og hygieniske og ergonomiske prinsipp
 • arbeider i samsvar med rutiner, kvalitetssystem, standarder, regelverk og forvaltningskrav, og beskrive offentlige forvaltningsorgan på området
 • vurdere egen praksis og kompetanse, og samarbeide med dyrehelsepersonell og andre yrkesgrupper
 • arbeid etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og redegjøre pliktene og rettene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren